De Kraanvogel - Eikenlaan 22 - 7251 LT Vorden - Tel: 0575 - 556652

Oudervereniging

Ouderhulp en Oudervereniging
Ouders ontmoeten elkaar niet dagelijks; zij wonen verspreid van elkaar, hebben uiteenlopende beroepen en interesses. Zij hebben één ding zeker met elkaar gemeen: kinderen op dezelfde school. Deze gemeenschappelijke factor is de basis voor de Oudervereniging.

Wat is de Oudervereniging?
De oudervereniging (OV) is een zelfstandige organisatie binnen de school die op veel manieren de werkzaamheden op school ondersteunt. Ook heeft de OV als taak om het contact tussen ouders/verzorgers onderling en tussen ouders/verzorgers en leerkrachten te versterken. Met andere woorden de OV is bedoeld als de bruggenbouwer tussen ouders en school.
Voor ouders die meer betrokken willen zijn bij de school is de oudervereniging een leuke manier om bij te dragen en meer te weten te komen over het reilen en zeilen op school. Het doel is om samen een zo leuk mogelijke tijd te hebben op de Kraanvogel.
Naast de oudervereniging is er ook een grote groep ouders actief bij tal van activiteiten: overblijven tussen de middag, begeleiding bij evenementen, klein onderhoud van materialen, assisteren bij lessen in de klas, controles op hoofdluis, enz. Ouders worden jaarlijks (en soms vaker) in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor bovengenoemde werkzaamheden. Dit gebeurt d.m.v. een berichtje in de nieuwsbrief of via een oproep in de klassenapp. Bij de ondersteunende activiteiten dienen ouders de aanwijzingen van het onderwijzend personeel op te volgen. De leerkrachten blijven verantwoordelijk voor de activiteiten.

Financiën en vrijwillige ouderbijdrage
Alle ouders/verzorgers van leerlingen op de Kraanvogel zijn automatisch lid van de OV. De OV kiest aan het begin van ieder schooljaar, tijdens de algemene leden vergadering (alv), de leden voor de ouderraad, een groep van gemiddeld rond de 9 ouders die zesmaal per jaar bij elkaar komen en samen de evenementen organiseren. Binnen de ouderraad wordt vervolgens het bestuur gekozen bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Om de kosten van uitstapjes, kampen, vieringen e.d. te kunnen betalen, is de OV aangewezen op de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks ontvangen ouders hierover een schrijven. In die brief wordt aan hen gevraagd akkoord te gaan met de vrijwillige bijdrage. Het niet voldoen aan de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Met instemming van de medezeggenschapsraad is de hoogte van die bijdrage op grond van uitgaven in het verleden en de begroting voor het komende jaar vastgesteld op €50 per kind. Wanneer een kind later in het jaar instroomt, gaat de bijdrage naar rato omlaag. De ouderbijdrage wordt in oktober 2023 geïnd.
Op de ALV legt het bestuur verantwoording af en worden bestuursleden door de leden van de vereniging benoemd.

Wilt u meedoen?
De OV komt zes keer per jaar bij elkaar. Wilt u meedoen? U bent van harte welkom om een keer aan te sluiten of als hulpouder mee te helpen bij een van de evenementen.

Heeft u vragen of interesse om mee te helpen, laat dat dan weten via: 
ov@dekraanvogel-vorden.nl

Voorzitter: Ivet Harperink
Secretaris: Milou Goossens
Penningmeester: Floris Dirkse
Leden: Anne Veltkamp
  Lianne Wekking
  André Wagenvoort / Martine ten Arve
 

Anneke Eelderink
Linda Dimmendaal
Frank de Leeuw van Weenen