De Kraanvogel - Eikenlaan 22 - 7251 LT Vorden - Tel: 0575 - 556652

Het bestuur

Gegevens van het bestuur
Onze school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Samenwerkingsschool Kranenburg en omstreken.
De Kraanvogel is de enige school van dit bestuur.

Inrichting bestuursmodel van de Kraanvogel
De "Wet goed onderwijs, goed bestuur" schrijft scheiding tussen toezicht en bestuur voor.
De twee organen zijn:
- Het Bestuur
- De Raad van Toezicht

De verschillen tussen deze twee organen zijn:

Bestuurder (meer nabij)

Toezichthouder (op afstand)

Richting geven, strategie

Klankbord en advies

Vaststellen van beleidsvoorstellen

Goedkeuren beleidsvoorstellen

Toezicht houden op dagelijkse leiding

Toezicht houden op bestuurders en organisatie

Verantwoording afleggen aan bijv. inspectie, ouders, leden etc.

Publiek verantwoording afleggen over eigen functioneren

Werkgeverschap personeel

Werkgeverschap van bestuur

Vertegenwoordiging van de school t.o.v. derden

Regeling besturing (statuten en reglementen)

 

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur  bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en de directeur.
Vier keer per jaar is de MR bij de vergaderingen aanwezig.
Verder is er een voortdurende uitwisseling van notulen tussen bestuur, MR en het team.
Bestuursleden worden benoemd tijdens de jaarlijkse ouderavond.
Alle ouders / verzorgers van leerlingen hebben daarbij stemrecht.
Bestuursleden zijn meestal ouders van leerlingen. Een bestuurslid is na vier jaar aftredend.

 

Voorzitter:
Geert-Jan Verzijden
Secretaris:
Cynthia Langwerden
Penningmeester:
Marleen Mokkink
 
 
 
 

Samenstelling van De Raad van Toezicht

Voorzitter:
Ivo Haaijer
Secretaris:
Maaike Simmer
Lid:
Wendy Schepers
Lid:
Rianne Pat
   
                
       
 
 

Wilt u in contact komen met het  dagelijks bestuur?
Ons mailadres is: bestuur@dekraanvogel-vorden.nl

Wilt u in contact komen met De Raad van Toezicht?
Ons mailadres is: rvt@dekraanvogel-vorden.nl

 

Jaarverslag De Kraavogel