De Kraanvogel - Eikenlaan 22 - 7251 LT Vorden - Tel: 0575 - 556652

Het bestuur

Onze school wordt gerund door de Stichting samenwerkingsschool Kranenburg en omstreken. De Kraanvogel is de enige school van deze stichting en wordt gedragen door het team en de ouders. Vrijwilligers vormen het bestuur en de raad van toezicht.


Het schoolbestuur

Het schoolbestuur neemt de belangrijke beslissingen over de school en is verantwoordelijk voor alles wat er op school gebeurt. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de school en het onderwijs dat wordt gegeven. Dit betreft onder meer het onderwijsinhoudelijk beleid, personeelsbeleid, toelatingsbeleid en het financieel beleid. Het bestuur neemt beslissingen in overleg met de directie, de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden worden benoemd tijdens de jaarlijkse ouderavond. Alle ouders / verzorgers van leerlingen hebben daarbij stemrecht. Bestuursleden zijn meestal ouders van leerlingen. Een bestuurslid is na vier jaar aftredend.


In het bestuur hebben de volgende personen zitting:
 Voorzitter: Geert-Jan Verzijden
 Secretaris: Anouk Sprey
 Penningmeester: Marleen Mokkink

 

De Raad van Toezicht

De RvT houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting en het beleid van het bestuur De RvT hanteert voor haar toezicht een toetsingskader/ jaarplan waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: onderwijs en kwaliteit, personeel en organisatie, financiën, gebouw en materieel, communicatie, identiteit en maatschappelijk draagvlak.

In de RvT hebben de volgende personen zitting:
 Voorzitter: Ivo Haaijer
 Secretaris: Maaike Simmer
 Lid: Wendy Schepers
 Lid: Truus van Ginkel - de Rooij
 Lid: er is een vacature, neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

Wilt u in contact komen met het  dagelijks bestuur?
Ons mailadres is: bestuur@dekraanvogel-vorden.nl


Wilt u in contact komen met De Raad van Toezicht?
Ons mailadres is: rvt@dekraanvogel-vorden.nl

 

Jaarverslag De Kraavogel

Klachtenregeling

Jaarplan Raad van Toezicht

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht

Statuten de Kraanvogel

 

PON primair